Maarten van der Weijden Foundation Call 2022

For English information about the call, scroll down. 

‘Support’ voor onderzoeksinitiatieven ten bate van patiënten met kanker

De missie van de Maarten van der Weijden Foundation is het stimuleren en ondersteunen van initiatieven met het doel om de vooruitzichten voor patiënten met kanker te verbeteren  en/of om hun kwaliteit van leven te bevorderen. Elk jaar selecteren we projecten waarvoor we vervolgens het aangevraagde budget bij elkaar proberen te brengen door middel van donaties. Het werven van deze donaties wordt ondersteund door de Maarten van der Weijden Foundation in samenwerking met de projectleiders van de geselecteerde projecten. Gezamenlijk zullen ze deze projecten promoten op de website en bij evenementen van de Maarten van der Weijden Foundation. Dit biedt geïnteresseerde donoren de mogelijkheid om een concreet project van hun specifieke voorkeur te ondersteunen. De Maarten van der Weijden Foundation selecteert projecten die in lijn zijn met de missie van de Maarten van der Weijden Foundation en die op basis van kwaliteit positief zijn geëvalueerd door de Medische Adviesraad.

Hieronder vindt u de details over de projecten die in aanmerking komen voor financiering in de 2022 ronde van de Maarten van der Weijden Foundation, de criteria waaraan projecten moeten voldoen, de tijdlijn van de procedure en de samenstelling van de Medische Adviesraad.

 

Maarten van der Weijden Foundation ronde 2022

De volgende typen projecten kunnen in de 2022 call worden ingediend:

 • Gezondheidszorgprojecten binnen de oncologie

Initiatieven gericht op innovatie en ontwikkelingen op het gebied van de behandeling van kanker, ondersteunende zorg en kwaliteit van leven. 

 • Ovariumkankerprojecten

Specifieke financiering is beschikbaar voor projecten die zich richten op ovariumkanker. Deze projecten dienen ook gezondheidszorginitiatieven te zijn die zich richten op innovatie en ontwikkelingen op het gebied van de behandeling van kanker of ondersteunende zorg of kwaliteit van leven.

 

Bij projecten die de Maarten van der Weijden Foundation ondersteunt staat de patiënt centraal

Het is een kenmerk van de Maarten van der Weijden Foundation dat patiënten worden betrokken bij de opzet en uitvoering van de projecten. Daarom geldt dit als een belangrijk criterium bij de evaluatie van de voorstellen. De betrokkenheid van patiënten kan op meerdere niveaus worden bereikt, namelijk:

 • Patiëntenparticipatie

Patiëntenparticipatie kan op verschillende manieren worden gerealiseerd, afhankelijk van de aard van het project. Voorbeelden van patiëntenparticipatie zijn het betrekken van patiënt(en) als formeel adviseur van het project en/of door patiënten in een vroege fase te betrekken bij de opzet en het design van de studie. Het moet hoe dan ook duidelijk zijn in de aanvrage hoe deze activiteiten concreet worden vormgegeven.

NB: De inclusie van patiënten om de effectiviteit van de voorgestelde behandeling of gezondheidszorginnovatie te evalueren telt niet als patiëntenparticipatie.

 • Ondersteuning door een patiëntenorganisatie

Ondersteuning door 1 of meer patiëntenorganisaties –indien van toepassing- kan zichtbaar worden gemaakt door het meesturen van een steunbrief waarin de patiëntenvereniging duidelijk aangeeft waarom zij de studie steunen en hoe ze tijdens de studie zullen worden betrokken. 

 • Impact voor de patiënt

Projecten die ondersteund worden door de Maarten van der Weijden Foundation genereren gedefinieerde relevante impact voor de patiënt.

Aanvragen die bij de Maarten van der Weijden Foundation worden ingediend zullen worden geëvalueerd door de Medische Adviesraad. 

 

Wat kan worden aangevraagd?

Maximale projectduur 1-4 jaar

Budget richtlijn:

 • Gezondheidszorginitiatieven binnen de oncologie: €100.000 - €400.000
 • Ovariumkankerprojecten: €100.000 - €300.000

Budget kan worden aangevraagd voor personeelskosten (VSNU salaris tabellen dienen te worden gebruikt, overheadkosten worden niet vergoed), materiaal, reiskosten en publicatiekosten

 

Additionele criteria voor Maarten van der Weijden Foundation voorstellen

 • Een hoofdaanvrager of medeaanvrager kan niet meer dan 1 aanvraag indienen binnen de call;
 • Projecten moeten worden uitgevoerd in Nederland;
 • Het vooraanmeldingsformulier kan worden geschreven in het Nederlands of in het Engels;
 • De volledige aanvraag dient in het Engels te worden geschreven, omdat te zijner tijd de volledige voorstellen door internationale experts zullen worden gereviewd. Deze reviews zullen worden meegenomen bij de evaluatie door de Medische Adviesraad;
 • Alleen aanvragen die in het juiste formaat worden ingediend, kunnen in behandeling worden genomen.

 

Indienen van projectvoorstellen: een tweestapsprocedure

De aanvraagprocedure bestaat uit twee fases:

1. Vooraanmelding

Aanvragen van de meest veelbelovende vooraanmeldingen worden uitgenodigd door de Wetenschappelijke Adviesraad uitgenodigd voor het indienen van een volledige aanvraag.

2. Volledige aanvragen

De volledige aanvragen worden geëvalueerd door onafhankelijke (inter)nationale experts. De Wetenschappelijke Adviesraad zal mede op basis van deze rapporten een advies uitbrengen aan het bestuur van de Maarten van der Weijden Foundation.

 

Tijdlijn voor de Maarten van der Weijden Foundation Call 2022 

Deadline aanmeldingen: 27 september 2021, voor 12.00

Aanvragers zullen begin november worden geïnformeerd of ze worden uitgenodigd voor het indienen van een volledig voorstel.

Deadline volledige voorstellen, na uitnodiging: 18 december 2021, voor 12.00 

Aanvragers zullen in het tweede kwartaal van 2022 worden geïnformeerd of ze zijn geselecteerd voor de coöperatieve geldinzameling voor de financiering van het project.

 

Samenstelling van de Adviesraad

Prof. dr. Bob Löwenberg (Chair)

Erasmus University Medical Center

Dhr. Marco H. Blanker

General practitioner and epidemiologist, UMC Groningen

Prof. dr. P.C. Huijgens

Integraal Kanker Centrum Nederland (IKNL) 

Dr. Jacqueline Stouthard

Nederlands Kanker Insittuut-Antoni van Leeuwenhoek (NKI-AvL)

Prof.dr. Henk Verheul

Radboud Universiteit

Dr. Karijn Suijkerbuijk

Universitair Medisch Centrum Utrecht

 

Indienen en contactinformatie

Vooraanmeldingen dienen worden ingediend op 27 september 2021 voor 12.00 door de vooraanmelding te sturen naar adviesraad@mvdwfoundation.nl. Er dient daarbij gebruik te worden gemaakt van het vooraanmeldingsformulier (Nederlands of Engels). 

Vragen over de call kunnen worden gesteld via adviesraad@mvdwfoundation.nl

 ENGLISH VERSION

Request for research initiatives beneficial for patients with cancer

The mission of the Maarten van der Weijden Foundation is to support initiatives with the objective to improve the treatment outcome of patients with cancer and/or to enhance their quality of life. Each year, we select projects following a careful review procedure. The Maarten van der Weijden Foundation selects projects that fall in the scope of its mission and have been approved by the Scientific Advisory Board. According to our approach we will obtain funding for the selected projects in a joint effort with the project applicants. Thus with input from the project leader, the Maarten van der Weijden Foundation will promote the project at fund raising events. This enables interested donors to support the concrete project of their choice. 

Below, you find additional information about the type of projects eligible for submission to the Maarten van der Weijden Foundation call 2022, the time line of the procedure and the members of the Advisory Board. 

 

Maarten van der Weijden foundation call 2022

Projects can be submitted in the following categories:

 • Treatment / Health Care initiatives
  • Initiatives focusing on innovation and developments in cancer treatment, supportive care and quality of life
 • Ovarian cancer projects
  • In 2022, specific funding is available for projects in the field of ovarian cancer related to innovation and developments in cancer treatment, supportive care and quality of life.

 

The patient is central in projects of the Maarten van der Weijden Foundation

The Maarten van der Weijden Foundation strongly values the involvement of the patient in projects and this is a major evaluation criterium during the assessment of the proposals. Patient involvement can be achieved on multiple levels, including:

 • Patient participation

Patient participation can be achieved in various ways, depending on the character of the project. For example, patient participation can be achieved by involving patients as formal advisors of the project and/or by actively involving them in the design and/or execution of the study. It should be made clear how patient engagement is implemented in the project. 

NB: The inclusion of patients to evaluate the effectiveness of the proposed innovation is not regarded as patient participation.

 • Support by one or more patient organisations

Potential support by one or more patient organisations whenever applicable must be evidenced by a support letter that clearly states why the patient organisation supports the study and how they will be involved during the project. 

 • Impact for the patient

Projects generate significant impact for the patient. 

Applications submitted to the Maarten van der Weijden foundation will be reviewed by external experts and evaluated by the Advisory Board. 

 

What can be applied for?

Maximum project duration 1-4 years

Budget guideline:

 • €100.000 - €400.000 for health care initiatives in the field of oncology
 • €100.000 - €300.000 for ovarian cancer projects

Budget can be requested for personnel costs (VSNU salary tables should be used; (overhead costs cannot be funded)), materials, travel expenses and publication costs. 

 

Additional criteria for Maarten van der Weijden Foundation  proposals

 • You can apply only once in a given year, either as a principal applicant or co-applicant;
 • Projects must be executed in The Netherlands;
 • The preapplication form must be written either in English or Dutch;
 • The full application form must be written in English, in order to enable review by international experts;
 • Only applications that are submitted in the correct format will be considered. 

 

Submission of project proposals: a two stage process

The procedure of application is split in two stages: 

I. Short preproposal application. 

Applicants of the most promising among the preproposals will be invited to submit a full proposal.

II. Full proposal application. The full applications will be reviewed by external reviewers. These reviews will serve as input for the final evaluation by the Scientific Advisory Board.

 

Time line for the Maarten van der Weijden call 2022 

Deadline pre-proposals: September 27th, 2021, before 12.00

Applicants will be informed in the beginning of November whether they will be invited to submit a full proposal.
 

Deadline complete project proposals, on invitation: December 18th, 2021, before 12.00 

Applicants will be informed in the second quarter of 2022 whether they have been selected for support and joint cooperative fundraising.

 

Composition of the Advisory Board

Prof. dr. Bob Löwenberg (Chair)

Erasmus University Medical Center

Dhr. Marco H. Blanker

Universitair Medisch Centrum Groningen

Prof. dr. Peter C. Huijgens

Integraal Kanker Centrum Nederland (IKNL) 

Dr. Jacqueline Stouthard

Nederlands Kanker Instituut-Antoni van Leeuwenhoek (NKI-AvL)

Prof.dr. Henk Verheul

Radboud University

Dr. Karijn Suijkerbuijk

Universitair Medisch Centrum Utrecht

 

Submission and contact information

You can submit your pre-proposal before 12.00 at September 27th 2021 using the pre-application form (Dutch or English) to: adviesraad@mvdwfoundation.nl

If you have any questions about the call, please contact adviesraad@mvdwfoundation.nl.